Για Επαγγελματίες

Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επαγγεματίες / Επιχειρίσεις

Τα ασφαλιστικά μας προϊόντα καλύπτουν το πλήρες φάσμα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Ομαδικές ασφαλίσεις

Η Ομαδική Ασφάλιση απευθύνεται σε βιομηχανίες,βιοτεχνίες, εταιρείες τεχνικών έργων, συλλόγους, γραφεία ταξιδιών, δημόσιους οργανισμούς κλπ.


Περιουσιακών Στοιχείων & Απώλειας Κερδών

Ασφαλίσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων & Απώλειας Κερδών


Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα είτε του αποστολέα είτε του παραλήπτη και να τον αποζημιώσει για τυχόν ζημιές που προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.


Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ο όρος Τεχνικές Ασφαλίσεις περιλαμβάνει συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, τα οποία αφορούν ειδικούς κινδύνους και αποτελούν ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σήμερα στην ασφαλιστική αγορά.


Ασφαλίσεις Ευθυνών

Ασφαλίζεται η Γενική Αστική Ευθύνη του ιδιώτη ή επαγγελματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από τις δραστηριότητες του, με εξαίρεση την αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την καλή ή όχι εκτέλεση της εργασίας του (επαγγελματική ευθύνη).


Ασφάλιση Πιστώσεων

Όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, που παρέχουν με πίστωση είτε εμπορεύματα είτε υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Πιστώσεων μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους, που ουσιαστικά είναι ανασφάλιστο, τις απαιτήσεις τους.