Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαία Κεφάλαια

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία κοινή περιουσία που σχηματίζεται από τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων επενδυτών που ονομάζονται μεριδιούχοι. Η κοινή αυτή περιουσία επενδύεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων) σε μετοχές, ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις, συνάλλαγμα κ.λπ. και φυλάσσεται από το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι πάντα τράπεζα.


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, επενδύουν τα διαθέσιμά τους τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές Ανάλογα με την επενδυτική τους πολιτική και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
-Μετοχικά
-Μικτά
-Ομολογιακά
-Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
-Fund of fund
-Index fund


Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ" κάτι που εκτός των άλλων σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ακόμη και για το αρχικό κεφάλαιο της επενδύσεως. Παρ' όλα αυτά, ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνετε επενδύοντας σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μικρότερος από τον κίνδυνο που θα αναλαμβάνατε, εάν είχατε επενδύσει κατ' ευθείαν σε μετοχές. Επενδύοντας σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, μειώνετε τον επενδυτικό σας κίνδυνο, λόγω της εξειδικευμένης και επαγγελματικής διαχειρίσεως και της μεγάλης διασποράς των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτού του είδους.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια απευθύνονται σε όσους θέλουν να καλύψουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η ανάγκη αυτή έχει δημιουργηθεί αφενός από την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και αφετέρου από την πολυπλοκότητα των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνεχώς εξελίσσονται. Δίνουν όμως λύση με τη δύναμη που δημιουργούν λόγω του όγκου τους ενώ διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας των επιλογών του επενδυτή.

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερικά από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα της επενδύσεως σε αμοιβαία κεφάλαια είναι:
-Έμπειρη και επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων σας.
-Μείωση του επενδυτικού κινδύνου λόγω της διασποράς των τοποθετήσεων.
-Ευέλικτη πρόσβαση από πλευράς χρόνου και ποσών.
-Δυνατότητα επιλογής του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον επενδυτικό σας προσανατολισμό.
-Δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής επιλογής.
-Εύκολη ρευστοποίηση της επενδύσεώς σας.
-Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
-Δυνατότητα ενεχυριάσεως των τίτλων για εξασφάλιση συνάψεως δανείων.